spinster home spinster . writing . web-specific art. het world wide web als artistiek medium

Introductie


Inleiding


Hoofdstuk 1
Internet en het World Wide Web

A. Internet

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken

B. World Wide Web

 1. Geschiedenis
 2. Karakteristieken
 3. Componenten van een webpagina
  a. HTML
  b. VRML
  c. CGI-scripts
  d. Java
  e. Plug-ins

Hoofdstuk 2
Theoretisch kader

A. Mediatheorie

 1. Marshall McLuhan
 2. Vilém Flusser
 3. Friedrich Kittler
 4. Mediatheorie: conclusie

B. Postmodernisme

Inleiding

 1. Het postmoderne denken
 2. Jean Baudrillard
 3. Paul Virilio

C. Digitale esthetica

Inleiding

 1. Immaterialiteit: simulatie
 2. Machine-esthetica: proces
 3. Netwerk-esthetica: interactie

Hoofdstuk 3
Webprojecten

A. Virtuele galerijen

 1. äda 'web
 2. Artnetweb
 3. Flyvision
 4. The Thing

B. "Real life" instituten

 1. Dia Center for the Arts
 2. Voyager Web Projects
 3. KHM (Kunsthochschule für Medien Wien)

C. Autonome initiatieven

Inleiding

 1. Michaël Samyn
 2. OTIS/SITO
 3. David Blair: Waxweb
 4. etoy.INTERNET-TANK-NETWORK
 5. Anti:Rom
 6. De Digitale Stad

D. Wedstrijden

 1. Prix Ars Electronica
 2. Digital Salon

E. Net.art

Inleiding

 1. Nettime
 2. Moscow WWWArt Centre
 3. jodi - <we serve no content>
 4. irational
 5. Olia Lialina

F. Conclusie

"Geografie" van instituten


Hoofdstuk 4
Medium, inhoud en thematiek

A. Medium en inhoud

 1. Traditie
 2. Interface, multimedia
 3. Het netwerk

B. Thematiek

Inleiding

 1. Interface en metafoor
 2. Politiek, activisme en het Net
 3. Communicatie en sociale structuren

C. Conclusie

Positionering van webkunst


Besluit

Een algemene conclusie...


Bibliografie

A. Gedrukte bronnen

Gedrukt bronnenmateriaal

B. Online bronnen

 1. Webprojecten
 2. Instituten
 3. Theorie

Inleiding

Status quaestionis

In deze verhandeling zal ik trachten een zo veelzijdig en genuanceerd mogelijk beeld te schetsen van de webkunstproduktie in 1996 en de eerste helft van 1997.

Deze vraagstelling lijkt op het eerste gezicht nogal vrijblijvend; daarom wil ik de problematiek in verschillende deelaspecten opsplitsen. In eerste instantie wil ik een overzicht aanreiken van relevante webprojecten, als een soort momentopname van een sterk vergankelijke vorm van kunst. Bij dit overzicht wil ik me beperken tot artistiek werk dat enkel het World Wide Web (en dan vooral HTML) als medium gebruikt; kunst via e-mail, MUDs en MOOs laat ik buiten beschouwing, omdat vooral deze laatste aanleiding geven tot een ander soort esthetische problemen (virtuele gemeenschappen, de identiteit van het individu...) die mijns inziens zo complex zijn dat ze apart behandeld dienen te worden. De lezer zal merken dat ik hier en daar kleine uitzonderingen maak op deze regel; ik ben hiertoe genoodzaakt omdat een aantal interessante webprojecten gekoppeld zijn aan andere Internet-toepassingen. Voorbeelden hiervan zijn Waxweb (http://bug.village.virginia.edu/, zie hoofdstuk 3, C.3) dat met behulp van een MOO tot stand komt, en de webprojecten op http://www.irational.org/ (hoofdstuk 3, E.4) die ook van e-mail en andere communicatiesystemen gebruik maken.

Bovengenoemd overzicht vormt de kern van deze verhandeling, de basis waarnaar teruggekoppeld zal worden vanuit de andere hoofdstukken. In eerste instantie stel ik de vraag naar het medium zelf: het Internet en het World Wide Web, en mediatheorie als reflectie over de impact van media op de maatschappij. Verder ga ik op zoek naar de culturele "wortels" van webkunst - filosofische en esthetische concepten waarbinnen deze kunst te situeren valt. Dit alles leidt tot een onderzoek naar de manier waarop webkunst met het medium omgaat en hoe dit de thematiek beïnvloedt.

Het onderwerp wordt grotendeels vanuit de mediatheorie besproken; dit leek me een logische keuze, aangezien deze verhandeling één enkel artistiek medium behandelt. De laatste jaren is de (vage) term "mediakunst" sterk in opmars; kunst wordt steeds vaker uit een media-invalshoek benaderd. Heel wat webkunst, zo bleek uit het onderzoek, levert trouwens commentaar op het Web en het Net. Hoe ver gaat de invloed van het medium?

<< >>

 

 

Copyright © 1997
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.
Deze scriptie is in augustus 1997 afgewerkt en sindsdien niet meer aangepast.
Laatste update van deze pagina: 27.01.2005